Regnskabsåret og betaling

 

  • Regnskabsår 1. januar til 31. december.

  • Varmeregningen betales aconto over 4 rater (februar, maj, august, november). Årsopgørelsen afregnes i marts.

  • Forfald og sidste rettidig betalingsdato er den 1. hverdag i måneden.

  • Ved for sen betaling pålægges gebyr og renter. Gebyr pålægges efterfølgende rate. Renter pålægges efterfølgende opgørelse.

  • Ved overskridelse af seneste betalingsdato er Varmeværket berettiget til at lukke for varmen efter retningslinierne fra Energitilsynet.

  • Odder Varmeværk følger Dansk Fjernvarmes restancevejledning, der har været sendt til Energitilsynet til gennemlæsning.

  • Odder Varmeværk kan stille krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at selskabet uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til kunden. Der vil altid ske individuel bedømmelse af kundens forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om sikkerhedsstillelse, såfremt kunden, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne eller kunden helt har undladt betaling. Beløbsstørrelsen på den sikkerhedsstillelse, der eventuelt opkræves hos kunden, må være på maksimalt 5 måneders budgetteret varmeforbrug for pågældende lejemål/ejendom.

  • Afregningsarealet defineres som summen af BBR-registrets bygningsareal + udnyttet tagetage + 50 % af kælderareal - excl. garager og udestuer m.v.
//